15% z kodem "Rabbits15" & Worldwide shipping

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD ADRESEM www.royalrabbit.pl

Sklep internetowy www.royalrabbits.pl jest platformą prowadzoną przez:

Dariusza Króla prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU ADK DARIUSZ KRÓL, ul. Kopernika 58, 05-501 Piaseczno, NIP: 1231205872, REGON: 385637130

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.royalrabbits.pl, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym, uiszczenia ceny sprzedaży produktów, uprawnień zamawiającego do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

1. WARUNKI OGÓLNE ORAZ DEFINICJE 

 1. Definicje:
 • Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem royalrabbits oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – oznacza zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz
  w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży;
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym produktów na podstawie wyborów Klienta;
 • Kupujący – Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży;
 • Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
 • Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli z treści zawartej umowy wynika, iż nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o CEIDG;
 • Regulamin – oznacza regulamin Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem royalrabbits.pl – niniejszy regulamin;
 • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • Sprzedawca – Dariusz Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU ADK DARIUSZ KRÓL, ul. Kopernika 58, 05-501 Piaseczno, NIP: 1231205872,
  REGON: 385637130, korzystających z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży;
 • Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie royalrabbits.pl;
 • Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą;
 • Usługodawca – oznacza Dariusza Króla prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU ADK DARIUSZ KRÓL, ul. Kopernika 58, 05-501 Piaseczno, NIP: 1231205872, REGON: 385637130 sklep@royalrabbits.pl, będącym jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego royalrabbits.pl
 1. W celu składania zamówień na stronie royalrabbits.pl niezbędny jest komputer
  z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów urządzeń, systemów operacyjnych oraz połączeń internetowych.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania ze Strony Internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików „cookies” znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego royalrabbits.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. pl zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Kupującego do momentu całkowitej zapłaty ceny.
 6. Informacje dotyczące produktów i cen są ważne tak długo, jak długo produkty są widoczne na stronie royalrabbits.pl. Klient ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych produktów na stronie każdego produktu.
 7. Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia bądź uprawnień.
 8. W przypadku nieważności jednego z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, pozostałe postanowienia zachowują moc.
 9. Rejestracja w Sklepie Internetowym royalrabbits.pl oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 10. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.
 11. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 12. Klient może w każdej chwili usunąć Konto. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem poprzez e-mail sklep@royalrabbits.pl
 13. pl informuje, iż oferty produktów oraz ceny sprzedaży produktów w sklepach stacjonarnych royalrabbits nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie www.royalrabbits.pl i odwrotnie.

 2. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego royalrabbits.pl można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać łącznie co najmniej następujące czynności:
 • dodanie towaru do swojego koszyka;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • potwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Klient otrzymuje od royalrabbits.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie oraz przyjęcie zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez royalrabbits.pl zamówienia złożonego przez Kupującego oraz z zawarciem Umowy Sprzedaży między stronami.
 3. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż
  w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. W momencie gotowości zamówienia do wysyłki, royalrabbits.pl wyśle do kupującego wiadomość e-mail z informacją o wysyłce zamówienia.
 5. Jeżeli Kupujący złożył zamówienie z opcją odbioru w sklepie stacjonarnym, o możliwości odbioru zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie oraz mailowo przez pracownika sklepu.
 6. Umowa zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 6 bądź powiadomienia o możliwości odbioru w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 7.
 7. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 8. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 9. pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców royalrabbits.pl nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, www.royalrabbits.pl poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail lub przekaże informację drogą elektroniczną, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.
 12. pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie,
  w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu dostawy lub adresu e-mail.

3. FORMY PŁATNOŚCI 

 1. Ceny wskazane na stronie royalrabbits.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT – są to ceny brutto.
 2. Podatek VAT naliczany jest według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia
  i uwzględniony jest na stronie. Ceny produktów podane na Stronie Internetowej nie zawierają kosztów przesyłki oraz dodatkowych usług zamówionych przez Klienta.
 3. Płatność za zakupione produkty może odbywać się:
 • tradycyjnym przelewem bankowym;
 • za pomocą systemu PayU;
 • za pomocą systemu Pay Pal;
 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w określonym terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość e-mail wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Dokonując rejestracji Konta Klienta i akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, obejmujące zakupy dokonane przez Klienta. Faktury VAT wysyłane będą na podany przez Klienta adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 3. Płatność elektroniczna systemem PayU za zamówione produkty odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 4. Płatność elektroniczna systemem Pay Pal odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg, wpisaną w Rejestrze Handlowym R.C.S. Luxembourg B 118 349.
 5. W razie braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne posiadane przez royalrabbits.pl oraz dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich
  www.royalrabbits.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód transakcji pomiędzy Klientem, a www.royalrabbits.pl. Royalrabbits.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. pl zaleca Klientowi przechowywanie wiadomości e-mail potwierdzających jego zamówienie.

4. DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terenie Polski, na adres podany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Zamówienie może zostać dostarczone za pośrednictwem:
 • Firmy kurierskiej InPost sp. z o.o.;
 • Firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o.
 1. Zamówienia o wadze powyżej 31,5 kg oraz zamówienia z ramami, realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o.
 2. Zamówienia dostarczane przez firmy kurierskie doręczane są wyłącznie w dni robocze
  w godzinach pracy oddziałów.
 3. Szczegółowe warunki dostaw zamówień realizowanych przez firmy kurierskie, określone są
  w regulaminach świadczenia usług:
 1. Firmy kurierskie nie oferują usługi wniesienia paczek o wadze powyżej
  30 (słownie: trzydziestu) kg. Nie mają również obowiązku telefonicznego kontaktu
  z Kupującym przed próbą doręczenia.
 2. W przypadku nieobecności w momencie dostawy, firma kurierska dokona ponownej próby doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności w momencie drugiej próby doręczenia przesyłki, przesyłka zostanie odesłana do magazynu royalrabbits.pl, co wiąże się
  z odstąpieniem od umowy przez www.royalrabbits.pl.
 3. Za przesyłki płatne przy odbiorze, istnieje możliwość zapłaty u kuriera kartą lub gotówką.
 4. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Paczkomatu 24/7 doręczane są
  7 (słownie: siedem) dni w tygodniu, w godzinach pracy oddziałów.
 5. Maksymalna waga przesyłki realizowanej za pośrednictwem paczkomatu InPost sp. z o.o. wynosi 25 (słownie: dwadzieścia pięć) kg.
 6. W przypadku wyboru przez Kupującego dostawy za pośrednictwem paczkomatu
  InPost sp. z o.o., paczka dostarczana jest do paczkomatu wybranego przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 7. Przy wyborze płatności za pobraniem, płatność w Paczkomacie uregulować można za pomocą karty płatniczej lub systemu płatności PayByLink.
 8. Odbiór przesyłki umieszczonej w paczkomacie możliwy jest w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin po umieszczeniu w wybranym paczkomacie. Firma InPost sp. z o.o. zastrzega możliwość doręczenia przy Paczkomacie odbiorczym – Mobilny Paczkomat.
 9. W przypadku przepełnienia pierwotnie wybranego przez Zamawiającego Paczkomatu,
  InPost sp. z o.o. zaproponuje Odbiorcy ustalenie innego miejsca dostarczenia paczki przez wskazanie innego Paczkomatu, zlokalizowanego w pobliżu, nie więcej jednak niż 2 (słownie: dwa) kilometry w linii prostej od Paczkomatu pierwotnie wybranego. W takiej sytuacji Operator poinformuje Odbiorcę poprzez wiadomość e-mail oraz sms.
 10. Odbiór osobisty zamówienia złożonego za pośrednictwem strony royalrabbits.pl możliwy jest w dni od …. do ….. w godz. …….. Termin odbioru wynosi 7 (słownie: siedem) dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości sms oraz e-mail potwierdzającej przygotowanie produktu do odbioru. Po upływie ww. terminu, zamówienie zostaje anulowane przez www.royalrabbits.pl.
 11. pl zobowiązuje się do wystawienia dowodu zakupu do każdego zrealizowanego zamówienia.
 12. Po dostarczeniu produktu royalrabbits.pl zaleca się Kupującemu sprawdzenie stanu produktu oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący winien poinformować Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki. Zaleca się również otwarcie przesyłki
  w obecności kuriera. Brak sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera może mieć negatywne konsekwencje dla Kupującego, albowiem może wiązać się z trudnościami z wykazaniem, że uszkodzenie przesyłki nastąpiło w trakcie transportu, a nie np. z powodu uszkodzenia towaru przez Kupującego.

5. ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. pl dokona zwrotu należności uiszczonych przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, w następujących przypadkach:
 • anulowania zamówienia lub jego części (zwrotowi podlega odpowiednia część ceny sprzedaży) opłaconego przed jego realizacją;
 • niemożności realizacji zamówienia przez royalrabbits.pl opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • odstąpienia od umowy przez Kupującego;
 • odstąpienia od umowy przez royalrabbits.pl;
 1. pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy, przy użyciu którego nastąpiła płatność bądź w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym.
 2. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie royalrabbits.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego, nie prześle www.royalrabbits.pl takiego numeru rachunku bankowego.
 3. pl nie ponosi odpowiedzialności za braku zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych bądź błędnego numeru rachunku bankowego.
 4. W przypadku zwrotu produktów kupionych w Sklepie Internetowym royalrabbits.pl (odstąpienia od umowy) w sklepie stacjonarnym, zwrot należności zostanie zlecony przez pracownika sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi tą samą formą płatności, jaką opłacono zamówienie internetowe. W przypadku płatności za pobraniem bądź przy odbiorze, zwrot nastąpi na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub wskazany w wiadomości
  e-mail ze wskazaniem numeru zamówienia, którego dotyczy zwrot.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wydania rzeczy, przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu.
 2. pl informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. 6 ust. 2 dotyczy w szczególności Produktu/Produktów na których na zlecenie Klienta, royalrabbits.pl wprowadza dodatkowo na Produkcie/Produktach imię/imię i nazwisko, miejsce, datę, godzinę, wagę oraz długość.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie na piśmie, którego wzór jest dostępny na royalrabbits.pl. Nie jest obowiązkowym podanie przyczyny odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest na koszt Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidualnego. Royalrabbits.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 7. Kupujący będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Indywidualnym obowiązany jest dokonać zwrotu zakupionego towaru na rzecz royalrabbits.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczającym jest odesłanie Produktu/Produktów na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu/Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu/Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu/Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów.
 11. Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu/Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Zwrot płatności dokonuje się przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Indywidualnego przy składaniu zamówienia chyba, że Konsument/Przedsiębiorca Indywidualnie wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
 13. W przypadku płatności za pobraniem, zwrotu następuje na wskazanych przez Klienta numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany wiadomością e-mail ze wskazaniem numeru zamówienia lub poprzez uzupełnienie formularza zwrotu.

7. RĘKOJMIA

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli towar posiada wadę fizyczną, Kupujący może żądać od royalrabbits.pl:
 • usunięcia wady,
 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • obniżenia ceny.

Nadto, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. pl odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat od wydania tego towaru.
 2. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, przyjmuje się, iż wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 3. Zgodnie z art. 561 § 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, royalrabbits.pl może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności
  z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy albo
  w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałaby nadmiernych kosztów.
 4. Zgodnie z art. 560 § 4 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą, na wolną od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 6. Produkt zakupiony na stronie royalrabbits.pl można reklamować drogą internetową bądź w sklepie stacjonarnym www.royalrabbits.pl za okazaniem dowodu zakupu, wskazaniu wady oraz dostarczeniu Produktu/Produktów.
 7. Kupujący obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 8. pl obowiązany jest zwrócić Kupującemu koszty poniesione w związku
  z uprawnieniami z tytułu rękojmi, w tym w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, materiałów oraz ponownego zamontowania w odniesieniu do produktów zamontowanych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowaniu Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://royalrabbits.pl/regulamin-sklepu/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki przedsprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
 5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Kupujący dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Przedsiębiorca), wszelkie spory wynikłe na tle umowy z royalrabbits, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę royalrabbits.

Regulamin konkursu na Instagramie pod nazwą ”Konkurs z okazji Black Friday


§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma PHU ADK Dariusz Król z siedzibą ul. Kopernika 58 05-501 Piaseczno identyfikującą się numerem NIP 1231205872 , REGON 385637130  dalej zwany „Organizatorem”. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 listopada 2021 r. godz. 8:00, a kończy się dnia 14 listopada 2021.  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, 
  5. wykona Zadanie Konkursowe. 
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na wykonaniu poniższych zadań w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie:
 • udostępnienia postu konkursowego na swoim koncie na Instagramie oraz oznaczenie go @royalrabbits_poster
 • oznaczenia w komentarzu 3 zainteresowanych konkursem osób 
 • zamieszczenie w komentarzu pod postem odpowiedzi na pytanie: „ Co sądzisz o galeriach ściennych w pokoju dziecka?”
 • obserwowanie profilu @royalrabbits_poster
 • polubienia postu


 1. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu dowolnej formę wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instangram. 


 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.


§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji: 
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła jednoosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. 
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. Nagroda I – dowolny plakat ze sklepu www.royalrabbits.pl
  2. Nagroda II  – dowolny plakat ze sklepu www.royalrabbits.pl
  3. Nagroda III – dowolny plakat ze sklepu www.royalrabbits.pl
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 15 listopada 2021 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @royalrabbits_poster (najpóźniej dnia 15 listopada 2021 roku


 1. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres royalrabbitsbiuro@gmail.com informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 
 3. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 5. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 6. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 8. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 9. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 10. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy na adres e-mail royalrabbitsbiuro@gmail.com
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail royalrabbitsbiuro@gmail.com


 1. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs z okazji Black Friday „ na adres  e-mail royalrabbitsbiuro@gmail.com lub adres korespondencyjny Organizatora ul.Kopernika 58 05-501 Piaseczno związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.


§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2021 r. 
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.royalrabbits.pl


 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 3. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 
 4. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 5. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.